FAQ

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

I. Zgłoszenie na kurs
1. Jak zapisać się na kurs?

Zgłoszenia na kurs można dokonać:

 • podczas osobistej wizyty w Sekretariacie Indeksu,
 • dzwoniąc pod numer telefonu podany w zakładce kontakt,
 • mailowo pod adresem indeks@indeks.edu.pl,
 • wybierając ofertę na stronie internetowej
2. Jakie dane są wymagane podczas zgłoszenia na kurs?

Niezbędne dane do zgłoszenia:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adres zamieszkania/korespondencji,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • nazwa/numer szkoły, której uczniem jest uczestnik kursu lub rok ukończenia szkoły w przypadku absolwentów,
 • przedmiot + poziom,
 • charakter grupy (kameralna/standardowa),
 • preferowane dni zajęć,
 • preferowana lokalizacja zajęć,
 • dodatkowe: dane rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika.
3. Co dzieje się po zgłoszeniu się na kurs w Indeksie?

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Uczeń otrzymuje mailowe potwierdzenie udziału w kursie wraz z pełną ofertą cenową, regulaminem i harmonogramem płatności.

4. Kiedy i jak przekazywane są informacje o zajęciach?

Zawiadomienie o rozpoczęciu kursu z danego przedmiotu wraz z terminarzem spotkań wysyłane jest z kilkudniowym wyprzedzeniem na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku uczestnictwa w kursie z dwóch lub kilku przedmiotów, zawiadomienia dla każdego kursu wysyłane są w osobnych wiadomościach. Indeks zastrzega sobie możliwość SMS-owego zawiadomienia uczestnika o rozpoczęciu kursów w przypadku gdy data do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej, niż 5 dni.

II. Płatności
1. Jak dokonać opłaty za kurs?

Opłaty za kurs można dokonać jednorazowo lub ratalnie w terminach wyznaczonych przez Sekretariat w dwóch formach płatności: przelewem bankowym na rachunek podany w wiadomości mailowej lub gotówką w Sekretariacie Indeksu.
Istnieje także możliwość finansowania kursu za pośrednictwem Santander Consumer Bank.
Szczegóły płatności w zakładce opłaty i raty.

2. Zmiana harmonogramu opłat

Uczestnik może wnioskować o przesunięcie terminu płatności lub zmianę proponowanej formy spłaty ratalnej (np. zmniejszenie lub zwiększenie ilości rat, opłata za pośrednictwem banku Santander).
W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Sekretariatem, który rozpatrzy prośbę Uczestnika i wyznaczy nowy sposób/termin płatności.

3. Nadpłata

Nadpłacona kwota może zostać także przeksięgowana na dodatkowy kurs organizowany w trakcie roku szkolnego lub zwrócona na rachunek, z którego zaksięgowano płatność na rzecz Ucznia.

4. Informacja o braku płatności.

W przypadku nieterminowych płatności lub gdy zaległość w spłacie przekracza 14 dni Uczestnik/opiekun prawny otrzymuje mailową prośbę o uregulowanie płatności w ciągu 5 dni. Po tym czasie rozpoczyna się proces windykacyjny.

III. Forma zajęć
1. Jaki jest cel kursu?

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i przećwiczenie (w oparciu o wymagania CKE) materiału obowiązkowego na egzaminie, a tym samym uzyskanie przez Ucznia możliwie najwyższego wyniku na egzaminie.

2. Jak odbywają się zajęcia (również w czasie COVID)?

Kurs składa się z cotygodniowych spotkań, które odbywają się w kilku lub kilkunastu- osobowej grupie zajęciowej. Zajęcia odbywają się stałym miejscu i czasie przez cały okres trwania kursu, zgodnie z wyznaczonym terminarzem spotkań.
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość powtórzenia właściwych zagadnień oraz ćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Zajęcia łączą elementy teorii i praktyki w sposób adekwatny do potrzeb i możliwości uczniów.
Każdorazowo podczas zajęć sprawdzana jest obecność.

3. Jakie zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zostaną zapewnione Uczestnikom kursu?

W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań zajęcia stacjonarne odbywać się będą w odpowiednio przygotowanych salach lekcyjnych przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.
Dodatkowo wprowadzone zostaną następujące ograniczenia:

a) ograniczenie kontaktu uczestników różnych grup zajęciowych poprzez:- przesunięcie godzin rozpoczęcia/zakończenia zajęć, zmniejszenie ilości osób przebywających we wspólnych częściach budynku (korytarze, toalety, bufety),

 • wietrzenie sal po zajęciach, a w razie konieczności również w trakcie trwania lekcji,
 • możliwość zajęcia miejsca w sali zajęciowej – dla uczniów, którzy zjawią się wyprzedzeniem,
 • zajmowanie przez uczniów co drugiego stanowiska w sali (w miarę możliwości lokalowych danej placówki),
 • przerwy w trakcie zajęć będą odbywać się w różnych godzinach – innych dla każdej grupy zajęciowej,
 • pozostawanie w sali zajęciowej na czas przerwy (zalecane),

b) osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych,
c) obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkolnego,
d) obowiązek noszenia maseczek we wszystkich wspólnych częściach budynku – z wyłączeniem sal lekcyjnych podczas trwania zajęć.

4. Kim są nauczyciele prowadzący zajęcia?

Kadra Indeksu składa się z wykwalifikowanych Nauczycieli, doskonale zorientowanych w wymaganiach egzaminacyjnych: egzaminatorów, weryfikatorów, a także przewodniczących komisji egzaminacyjnych, wykładowców uczelni wyższych, autorów i współautorów zbiorów zadań i podręczników szkolnych.

5. Czym są dodatkowe zajęcia w formie zdalnej?

Kurs online (50 godz. lekcyjnych) realizowany jest równolegle z zajęciami stacjonarnymi kursów rocznych. Terminy zajęć online z poszczególnych przedmiotów aktualizowane są na stronie internetowej. Zajęcia online skierowane są do uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych oraz dla wszystkich, którzy dysponują dodatkowym czasem wolnym i chcą przeznaczyć go na dodatkowe ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

Podczas zajęć zdalnych omówione zostaną te same zagadnienia, co w ramach zajęć stacjonarnych.

6. Czy kurs będzie odbywał się w przypadku zamknięcia szkół z powodu COVID?

W przypadku zamknięcia szkół i placówek oświatowych (publicznych oraz niepublicznych) ciągłość kursu zostanie zapewniona, jednak w zmienionej formie: zajęcia będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do nauki online, m.in. Zoom, Microsoft Teams, Skype – w zależności od specyfiki przedmiotu.
W przypadku zamknięcia wybranych szkół z powodu stwierdzenia ogniska zakażeń w danej placówce, kurs stacjonarny będzie kontynuowany, jeśli nie będzie przeciwwskazań GIS.

7. Czy osoby objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym mogą uczestniczyć w kursie?

Osoby przebywające na kwarantannie lub pozostające pod czasowym nadzorem epidemiologicznym mogą uczestniczyć wyłącznie w zajęciach zdalnych z tego samego przedmiotu, który realizowany jest w formie stacjonarnej. Uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych możliwe będzie dopiero po odbyciu obowiązkowej kwarantanny i/lub potwierdzeniu negatywnego wyniku testu diagnozującego zakażenie chorobą zakaźną.

8. Czy jest możliwość rezygnacji z kursu w przypadku zmiany formy zajęć na zdalną?

Tak, w wyniku zmiany formy zajęć Uczeń będzie mógł złożyć rezygnację z kursu zdalnego, w skutek czego zostanie skreślony z listy uczniów danego kursu, a jego opłata zostanie ponownie przeliczona zgodnie z Regulaminem. Zmiana formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną nastąpi wyłącznie w wyniku obostrzeń nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia i/lub Główny Inspektorat Sanitarny związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

9. Czy jest możliwy zwrot pieniędzy w przypadku długotrwałej zmiany zajęć stacjonarnych na formę zdalną?

Tak, jeśli zmiana zajęć stacjonarnych będzie miała charakter długotrwały, a wartość zajęć zdalnych nie zostanie uznana przez grupę zajęciową jako efektywny ekwiwalent zajęć tradycyjnych, Uczeń może ubiegać się o zwrot części wpłaconej kwoty/zmniejszenie opłaty zgodnie z Regulaminem.

IV. Odrabianie zajęć w przypadku nieobecności
2. Czy uczeń może odrobić zajęcia, na których był nieobecny?

Tak, w przypadku nieobecności na zajęciach Uczeń może odpracować zajęcia w sposób ustalony z Sekretariatem:

 • odrobić zajęcia w ramach kursu zdalnego, a dodatkowo otrzymać materiały z zajęć do samodzielnego opracowania,
 • w przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji zdalnej (np. z powodu innych zobowiązań w trakcie trwania zajęć online) Uczeń może udać się na zajęcia stacjonarne w innej grupie zajęciowej.

Udział w zajęciach online lub alternatywnej grupie zajęciowej może wiązać ze zmianą nauczyciela, omawianym zagadnieniem oraz materiałami ćwiczeniowymi.

3. Ile razy uczeń może skorzystać z możliwości odpracowania nieobecności?

W ramach jednego kursu Uczeń może odpracować maksymalnie cztery nieobecności.

V. Zmiany w trakcie kursu
1. Jakich zmian może dokonać uczeń/rodzic w trakcie trwania kursu?

W trakcie trwania kursu uczeń może:

 • zmienić przedmiot lub poziom kursu,
 • zmienić grupę zajęciową w granicach tego samego przedmiotu (pod warunkiem wolnych miejsc, z uwzględnieniem ewentualnej dopłaty/zwrotu ceny kursu),
 • zrezygnować z kursu zgodnie z zasadami Regulaminu,
2. W jakich sytuacjach uczeń może zmienić przedmiot kursu/grupę zajęciową?

Zmiana kursu lub grupy zajęciowej możliwa jest w przypadku, gdy:

 • poziom grupy jest za niski/ za wysoki w stosunku do umiejętności Ucznia,
 • dyspozycyjność Ucznia nagle uległa zmianie i niemożliwym jest uczestniczenie w zajęciach według dotychczasowych parametrów,
 • uczeń podjął decyzję o zmianie przedmiotu egzaminacyjnego,

Zmiany grup zajęciowych możliwe są wyłącznie w granicach wolnych miejsc.

3. Co należy zrobić, aby zmienić grupę zajęciową?

W przypadku konieczności zmiany grupy zajęciowej uczeń zobowiązany jest zgłosić decyzję do Sekretariatu, który zweryfikuje liczebność uczniów w grupach odpowiadającym nowym potrzebom Uczestnika.
Nie jest dopuszczalne samowolne rozpoczęcie zajęć Ucznia w nowej grupie.

VI. Poziom kursu – grupy wyrównawcze i eksperckie
1. Czym jest grupa wyrównawcza?

Grupa wyrównawcza została stworzona z myślą o uczniach mających duże problemy z nauką danego przedmiotu. Tempo pracy, ilość oraz stopień trudności zadań dopasowane są do możliwości Uczniów, i uwzględnienia specyficzne trudności w nauce. Powtórzenie materiału oraz część ćwiczeniowa odbywają się w oparciu o wymagania CKE. W celu zapewnienia Uczniom większego komfortu pracy, grupa ma charakter kameralny.

2. Czym jest grupa ekspercka i jak się do niej dostać?

Uczestnikiem grupy eksperckiej może zostać uczeń, który wykazuje ponadprzeciętną wiedzę i/lub umiejętności z wybranego przedmiotu. Cechą szczególną wyżej wymienionej grupy jest szybsze tempo pracy (w porównaniu do grup regularnych), które przekłada się na możliwość wykonywania dodatkowych zadań konkursowych. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach na poziomie eksperckim jest uzyskanie jednego z najwyższych wyników podczas testu diagnostycznego (nie obowiązuje minimalny próg punktowy, do grupy eksperckiej trafiają osoby o najwyższych wynikach). Zajęcia odbywają się w grupach kameralnych.

3. Kto powinien wziąć udział w teście diagnostycznym?

W teście diagnostycznym może wziąć udział każdy Uczeń, który jest zainteresowany kursem w grupie eksperckiej.

4. Jaki wpływ na udział w kursie ma wynik testu diagnostycznego?

Osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w teście diagnostycznym będą uczestniczyć w kursie w grupie eksperckiej. Pozostali piszący test, którzy do grupy się nie zakwalifikują, mogą realizować kurs w grupie regularnej (ósmoklasiści) lub rozszerzonej (maturzyści).

5. Co się dzieje, gdy uczeń nie weźmie udziału w teście diagnostycznym, mimo chęci udziału w kursie na poziomie eksperckim?

Uczeń jest zobligowany do napisania egzaminu w terminie dodatkowym, ustalonym z Sekretariatem. Dołączyć do utworzonej grupy na poziomie eksperckim można tylko w przypadku napisania testu diagnostycznego i przy jednoczesnym wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca, z racji kameralnego charakteru zajęć.

VII. Kursy dodatkowe
1. Kursy dla ósmoklasistów

W trakcie roku szkolnego dla ósmoklasistów organizowane różne edycje kursów:

 1. stacjonarny kurs roczny (50 h lekcyjnych/ przedmiot): wrzesień – kwiecień kurs roczny – online (50 h lekcyjnych/ przedmiot): wrzesień – kwiecień
 2. kurs intensywny (30 h lekcyjnych/ przedmiot): luty – kwiecień
 3. warsztaty zimowe (10 h lekcyjnych/ przedmiot): 1 – 14 lutego (I i II tydzień ferii zimowych)
 4. kurs ekspresowy (15 – 20 lekcyjnych/ przedmiot): kwiecień
2. Kursy dla maturzystów

W trakcie roku szkolnego dla maturzystów organizowane różne edycje kursów:

 1. stacjonarny kurs roczny (82 h lekcyjne/ przedmiot): październik – kwiecień kurs roczny – online (50 h lekcyjnych/ przedmiot): wrzesień – kwiecień
 2. kurs uzupełniający z matematyki – poz. podstawowy (40 h lekcyjnych): grudzień – kwiecień
 3. kurs intensywny (40 h lekcyjnych/ przedmiot): luty – kwiecień
 4. warsztaty zimowe (10 h lekcyjnych/ przedmiot): 1 – 14 lutego (I i II tydzień ferii zimowych)
 5. kurs ekspresowy (20 – 30 lekcyjnych/ przedmiot): kwiecień – maj