PLACEMENT TEST

* Proponowany test pozwala określić stopień znajomości języka angielskiego oraz podjąć decyzję o przystąpieniu do egzaminu maturalnego na określonym poziomie.

* Test został podzielony na części odpowiadające różnym aspektom językowym.
CZĘŚĆ A: rozumienie tekstu pisanego (1 - 15)
CZĘŚĆ B: gramatyka (16 - 33)
CZĘŚĆ C: słownictwo (34 - 51)
CZĘŚĆ D: funkcje językowe (52 - 68)
CZĘŚĆ E: spójniki (69 - 84)
CZĘŚĆ F: transformacje zdań (85 - 100)

* Test można wykonywać wielokrotnie; nie ma też znaczenia kolejność wykonywania poszczególnych punktów.

* W trakcie wykonywania testu użytkownik otrzymuje natychmiastową informację zwrotną dotyczącą poprawności udzielonej odpowiedzi.

  
1/ uzupełnij podane zdania/ fragmenty tekstów wybierając jedną z podanych możliwości.
2/ czas na wykonanie testu został przewidziany na 30-45 minut.
3/ wynik 0-50% oznacza poziom podstawowy; 51-100% oznacza poziom rozszerzony.
4/ przystąpienie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przy uzyskaniu punktacji z testu w granicach 40 - 50% wymaga dużego nakładu pracy i systematyczności w przygotowywaniu się.