do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

Regulamin

Regulamin INDEKSU  (pobierz w pdf)

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług edukacyjnych przez Studencki Ośrodek   Kształcenia INDEKS, ul. Nowowiejskiego 1/304,10-162 Olsztyn, zwany dalej INDEKSEM
2. Niniejszy regulamin ma moc umowy i określa zasady współpracy pomiędzy organizatorem kursów - INDEKSEM , a osobą uczestniczącą w tych kursach, zwaną dalej KLIENTEM.

II Zakres usług
1. INDEKS organizuje kursy przygotowawcze do Egzaminu Gimnazjalnego, Nowej Matury oraz egzaminów na studia zgodnie z ofertą oraz cennikiem.
2. Zajęcia będą odbywały się w grupach standardowych maks. 18 osób lub kameralnych maks.10 osób w czasie zgodnym z ofertą INDEKSU i zapisem KLIENTA oraz w miejscu przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne.
3. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie przez dyplomowanych lub mianowanych nauczycieli liceów   z uprawnieniami Egzaminatora Maturalnego lub Gimnazjalnego ( kursy do Egzaminu Gimnazjalnego) oraz nauczycieli akademickich ( kursy do egzaminów na studia).
4. INDEKS zapewnia (w cenie pełnego kursu) materiały szkoleniowe ( testy , opracowania , mapy ,atlasy ) w czasie kursu - oprócz obowiązujących w szkołach podręczników.
5. W trakcie kursu możliwa jest zmiana przedmiotu kursu w ramach istniejących grup i wolnych miejsc.
 
III Opłata za kurs
1. Cena kursu ustalana jest na daną edycję i nie może ulec zmianie w trakcie trwania zajęć.
2. Wpłata za kurs oznacza akceptację Regulaminu INDEKSU przez KLIENTA.
3. Należność za kurs KLIENT opłaca z góry za cały okres trwania kursu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu lub w dwóch równych ratach - pierwsza najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu , druga w połowie trwania kursu ( w terminie wskazanym przez Indeks ). W  przypadku płatności w dwóch ratach pobierana jest dopłata – 30zł (w 1 racie).
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie potrącane będą następujące kwoty :
       a)   w przypadku rezygnacji  do 3 dni przed rozpoczęciem kursu –  INDEKS zwraca całą kwotę                                                                         
       b)   po pierwszych zajęciach – 50zł  plus ew. opłata za przekazany podręcznik (j.obce)
       c)   po drugich zajęciach do 14 dni od daty rozpoczęcia kursu   – 100zł plus jw.
       d)   w przypadku rezygnacji po 14 dniach od daty rozpoczęcia kursu bez ważnego powodu i spełnieniu wszystkich punktów  
               z „Zakresu Usług” Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o :
              - opłatę za wykorzystaną część kursu, obliczoną proporcjonalnie do ceny całego kursu.
              - kwotę wydatków już poniesionych przez Indeks na przeprowadzenie pozostałych zajęć kursu, w 
                w części przypadającej na osobę rezygnującą z kursu. Kwota ta jest zmienna i oblicza się ją
                indywidualnie w zależności od momentu rezygnacji, liczebności grupy i rzeczywistych kosztów
                poniesionych przez  Indeks ( zgodnie z art. 746 KC )
       e)  za dzień rezygnacji Indeks uznaje dzień w którym do Biura Indeksu dotrze pisemne oświadczenie Klienta.    
6. W przypadku odwołania kursu  , INDEKS zwraca całą wpłaconą kwotę.
7. INDEKS nie zwraca pieniędzy za nieobecności w zajęciach. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora , organizowane jest zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim kursantom termin.
8. Płatności dokonać można gotówką w biurze iNDEKSu w Olsztynie lub przelewem  na konto wskazane przez INDEKS.
 
IV Prywatność
1.        INDEKS zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nie udostępniania tych danych innym podmiotom i osobom .
 
V Inne
       1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 
                                                                                                                                                                     Olsztyn, 01.09.2005r.
Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Aktualności

23
lutego
EXPRESS KURS do matury w Olsztynie - jeszcze nie jest za późno na dobry wynik!
Wykorzystaj przerwę wiosenną (ferie wielkanocne), aby ćwiczyć umiejętności i rozwiązywać...
więcej
5
stycznia
6 stycznia 2018 - ROZKŁAD ZAJĘĆ
Drodzy Kursanci, W najbliższą sobotę (6 stycznia) zajęcia dla maturzystów odbędą...
więcej
22
maja
20 lat Indeksu - Trafiłeś pod właściwy adres!
Oferujemy Państwu naszą kompetencję, doświadczenie i skuteczność Jesteśmy wiarygodni!...
więcej